L'Agenda 21 a Parets Què és l'Agenda 21? Ajuntament de Parets del Vallès Oficina d'Informació Ambiental
Mou-te a peu


Quinze anys després de l’elaboració de la Carta d’Aalbörg s’està produint un replantejament dels processos d’Agenda 21. Molts pobles i ciutats estan en la fase d’avaluació dels objectius assolits i, en funció dels resultats, elaborant nous plans d’acció per als propers anys que, amb l’experiència del temps transcorregut, s’adaptin de la millor manera possible a les possibilitats i les potencialitats de la gestió municipal del medi ambient.

Per una altra banda, i potenciant l’element participatiu de les agendes 21, cada vegada són més els municipis que estan elaborant documents sectorials: als centres educatius, a les empreses, a les pròpies administracions... Tots aquests processos segueixen el mateix esquema que les agendes 21 locals (diagnosi, pla d’acció i mecanismes de seguiment i avaluació) i pretenen assolir la transversalitat entre tots els agents implicats en el sector considerat.

Especial importància estan adquirint les agendes 21 escolars, en què es busca fer-ne copartíceps des de la direcció dels centres fins al professorat, el personal d’administració i serveis i – de manera molt especial – l’alumnat. D’aquesta manera els processos 21 es converteixen en una eina educativa i de sensibilització cap als més petits i s’introdueixen en el currículum acadèmic de cada centre conceptes relacionats amb la sostenibilitat en el seu sentit més ampli.