L'Agenda 21 a Parets Què és l'Agenda 21? Ajuntament de Parets del Vallès Oficina d'Informació Ambiental
Mou-te a peu


A partir dels continguts de la memòria descriptiva i de la diagnosi ambiental es va realitzar un pla d’acció de l’Agenda 21 local de Parets del Vallès. Les actuacions previstes en aquest Pla s’estructuren en tres nivells que aporten un grau de concreció creixent pel que fa als objectius i instruments previstos per a la seva aplicació; així, es defineixen quatre grans línies d’actuació de les quals pengen uns programes d’actuació que a la vegada es composen de diferents accions i projectes.

Les quatre línies estratègiques incloses en el Pla són:

La creació de l’Oficina de l’Agenda 21 per desenvolupar campanyes d’educació i sensibilització. Des d’aquest moment la seu de l’Escola de la Natura al carrer Galende de l’Eixample paretà va incorporar una Oficina d’Informació Ambiental des de la qual es coordinen les accions incloses en el projecte de l’Agenda 21. Entre aquestes actuacions destaquen les de sensibilització en matèries com la gestió de residus, l’estalvi i l’eficiència energètiques, l’estalvi d’aigua, la mobilitat sostenible... Aquestes campanyes van especialment adreçades als escolars de la vila.

La conservació de l’entorn agrícola de Gallecs, el riu Tenes, la riera Seca i els corredors biològics. Aquesta línia d’actuació busca la consolidació dels corredors ecològics i la millora de la seva connectivitat, així com en la preservació d’aquells espais que, com Gallecs, gaudeixen encara d’una notable qualitat ecològica i paisatgística i on perviuen les activitats econòmiques tradicionals, especialment el conreu de la terra.

La creació d’infraestructures i la promoció del transport públic i dels desplaçaments a peu i en bicicleta. L’aposta per una mobilitat sostenible i segura és una de les potes fonamentals de l’Agenda 21 de Parets. La potenciació del transport públic, de la bicicleta i de l’anar a peu no només contribueix a disminuir els aspectes perjudicials (contaminació atmosfèrica, emissions de gasos d’efecte hivernacle...) de l’ús massiu del vehicle privat, sinó que a més crea hàbits saludables.

La millora i l’ambientalització dels serveis. Aquesta quarta línia inclou diferents aspectes que tenen en comú la forta presència de l’administració municipal: urbanització i edificació sostenible, millora dels serveis de gestió de residus, estalvi d’aigua en totes les actuacions municipals, implementació de mecanismes d’estalvi i eficiència energètiques a la via i els edificis públics...

De la mateixa manera que els documents de diagnosi, el Pla d’Acció es pot consultar de manera íntegra a l’Oficina d’Informació Ambiental. Un resum dels seus continguts el trobareu en el mateix document de síntesi que recull els principals elements de l’auditoria ambiental.